O nama

O nama:

Na osnovu rješenja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine br. UP09-07-1-2331/15 od 04. 12. 2015. godine

Puni naziv Udruženja glasi:
Udruženje za kulturu, podršku i edukaciju građana „Okean“
Udruga za kulturu, potporu i edukaciju građana „Ocean“
Удружење за културу, подршку и едукацију грађана „Океан“

Skraćeni naziv Udruženja glasi:
Udruženje građana „Okean“,
Udruga građana „Ocean“,
Удружење грађана „Океан“

Na osnovu potvrde o upisu u općinski spisak omladinskih udruženja Općine Centar Sarajevo (Služba za obrazovanje, kulturu i sport) br. 13-38-560/16 od 09. 11. 2016. godine Okean počinje sa aktivnostima iz dole navedenih oblasti:

Rad na profesionalnoj orijentaciji učenika s obzirom da na potrebe tržišta rada.

Zalaganje za poboljšanje kvaliteta odgojno – obrazovnog rada u nastavi i vannastavnik aktivnostima.

Organiziranje seminara, radionica, okruglih stolova u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Pomoć i podrška u radu školskih sekcija: dramske, recitatorske, folklorne, plesne i likovne.

Pomoć i podrška civilnim žrtvama rata, osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama, starijim i bolesnim, ugroženim osobama, djeci bez roditelja.

Rad na prevenciji ovisnosti i svih oblika toksikomanija.

Saradnja sa drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu u s vrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa zakonom.

ID: 4202193270006
TRN: 1601030000077041 VAKUFSKA BANKA

adresa: Podružnica Novo Sarajevo, Kemala Kapetanovića 36 / 7
e mail: udruzenjeokean@hotmail.com
kontakt telefon: + 387 62 840 749
+ 397 62 545 070